INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach adres: ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki przetwarza Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka pozyskane w ramach realizowanych przez Szkołę zadań publicznych i statutowych w zakresie realizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Wśród tych informacji znajdują się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, a w szczególności z RODO, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

 

W świetle powyższego pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

 

1. Kto jest administratorem państwa danych osobowych ?

 

Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka (dalej: Administrator) jest: Szkoła Podstawowa im Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach adres: ul. Mieczewska 36, 62-023 Kamionki wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem 127841, REGON 361880903.

Z Administratorem można kontaktować się pisemnie:

1) za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Szkoła Podstawowa im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki,

2) przez elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie ePUAP 2

3) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Administratora: Szkoła Podstawowa
w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki  lub email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

2. W jakim celu wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane ?

 

1) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka przetwarzane są w następujących celach:

  1. a) zapewnienia bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania;
    b) przeprowadzania rekrutacji uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
    c) zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
    d) realizacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów o których mowa w Ustawie o systemie oświaty.

Podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z zadań wymienionych w art. 14. ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 

2) w szkole prowadzony jest monitoring wizyjny w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, pracowników i innych osób oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Szkoły,

Podstawa: art.6 ust 1 lit. e RODO, tj przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

 

3) w innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to odrębną zgodę.

Podstawa: art 6 ust 1 lit a RODO.

 

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób ?

 

Administrator przetwarza udostępniane przez Państwa dane, w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email, nr telefonu, imię i nazwisko Państwa dziecka, jego datę urodzenia, PESEL, informacje o specjalnych potrzebach edukacyjnych, orzeczenie o niepełnosprawności, dane o numerze Państwa rachunku bankowego i dane o banku lub instytucji płatniczej Państwa obsługującej, jeżeli dokonują Państwo płatności na rzecz Administratora za ich pośrednictwem, informacja o ubezpieczeniu dziecka, alergiach.

Dane te są przetwarzane w systemach informatycznych jak i poza systemami informatycznymi (np. w formie papierowej).

 

4. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe ?

 

Państwa dane osobowe i dane osobowe Państwa Dziecka udostępniamy:

- nauczycielom szkoły, organowi prowadzącemu, ubezpieczycielom, organizatorom wycieczek, podmiotom świadczącym dla nas usługi serwisowe, prawne, z zakresu archiwizacji, dostawcom usług hostingowych, operatorom usług pocztowych, innym szkołom lub przedszkolom, które są organizatorami konkursów i warsztatów oraz innym podmiotom w zakresie określonym odrębnymi przepisami.

 

5. Przekazywanie danych do państw trzecich ?

 

Administrator nie przewiduje przekazywania Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa Dziecka do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacji międzynarodowych.

 

6. Jak długo przetwarzamy Państwa dane ?

 

1) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w pkt. 2.1) przetwarzane będą przez okres do 25 lat, co jest podyktowane spełnieniem przepisów  o zasobach archiwalnych. Jednak większość danych przetwarzana będzie znacznie krócej, bo tylko przez czas, w którym Państwa dziecko będzie uczęszczało do szkoły.

2) Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa Dziecka wymienione w pkt. 2.2) przetwarzane będą przez okres do 30 dni.

 

7. Jakie prawa Państwu przysługują ?

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,

- przenoszenia Państwa danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

1) pocztę tradycyjną na adres: Szkoła Podstawowa w Kamionkach, ul.  Mieczewska 36, 62-023 Kamionki
2) elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie ePUAP 2
3) email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. W jaki sposób pozyskaliśmy Państwa dane ?

 

Państwa dane osobowe oraz dane osobowe Państwa dziecka zostały pozyskane poprzez złożone przez Państwa dokumenty (np. wnioski, oświadczenia, upoważnienia) oraz pozyskane w trakcie procesu rekrutacji do szkoły.

 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ?

 

Administrator może podejmować, w oparciu o Państwa dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO;
np. profilowanie może mieć miejsce w przypadku wyliczania średniej z ocen przez system dziennika elektronicznego.

 

10. Ochrona Państwa danych.

 

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, a w szczególności poprzez wprowadzenie odpowiednich polityk ochrony danych.